Tin tức

Mức đóng BHYT sẽ thay đổi như thế nào trong năm 2023

theo quy định mới được thông qua mức đóng BHYT trong năm 2023 sẽ có những điều chỉnh như sau:

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trong đó chốt thời điểm tăng lương cơ sở từ 01/7/2023 với mức tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Điều này đã làm cho mức đóng BHYT của các nhóm đối tượng có sự thay đổi đáng kể.

Mức lương cơ sở năm 2023 được điều chỉnh chính thức lên bao nhiêu?

Chiều ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Nghị quyết được Quốc hội thông qua nêu rõ, chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023.

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Mức đóng BHYT của người lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm y tế theo mức sau:

Mức đóng BHYT của người lao động= 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó:

Mức lương cơ sở không ảnh hưởng trực tiếp đến mức lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động nhưng lại tác động đến mức đóng BHYT tối đa của nhóm đối tượng này.

Bởi theo khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa chỉ bằng 20 tháng lương cơ sở.

XDo đó, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT tối đa của người lao động sẽ tăng từ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2023.

hinh-the-1_21320197

Mức đóng BHYT cán bộ, công chức, viên chức

Cũng theo khoản 1 Điều 18 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mỗi tháng, cán bộ, công chức viên chức sẽ phải đóng quỹ BHYT theo tỷ lệ sau:

Mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức= 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó:

– Tiền lương đóng BHXH bắt buộc của nhóm đối tượng này là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm (tính theo lương cơ sở và hệ số tương ứng) và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa = 20 tháng lương cơ sở.

Do đó, khi lương cơ sở tăng, từ 01/7/2023, mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo. Mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào hệ số lương mà người đó đang được nhận.

Từ 01/7/2023, mức đóng BHYT tối đa của nhóm đối tượng này cũng sẽ tăng từ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Theo khoản 2 Điều 18 và điểm 1.3 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mỗi tháng phải đóng BHYT với mức sau:

Mức đóng BHYT của người người hoạt động không chuyên trách cấp xã= 1,5% x Mức lương cơ sở

Từ 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng sẽ tăng từ 22.350 đồng/tháng lên thành 27.000 đồng/tháng.

su-dung-the-BHYT-kham-chua-benh-1

Mức đóng BHYT của hộ nghèo, cận nghèo

Theo khoản 10 Điều 18 và điểm 4.1, 4.1a khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019, những người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều tham gia BHYT phải đóng với mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng= 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Từ 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều sẽ tăng từ 20.115 đồng/tháng lên thành 24.300 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên

Theo khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, đối tượng học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đóng với BHYT theo mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng = 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Từ 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của hộ nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình

Theo khoản 12 Điều 18 và điểm 4.3 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình phải đóng với BHYT theo mức sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng= 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở

Từ 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT của người lao động sau khi tăng lương cơ sở 2023 là bao nhiêu?

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động:

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 mỗi tháng, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm y tế bằng 1,5% lần tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và khoản 5 Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) như sau:

Như vậy, từ ngày 01/7/2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT tối đa mà người lao động sẽ đóng tăng từ 447.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

Cũng theo khoản 1 Điều 18 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 mỗi tháng, cán bộ, công chức viên chức sẽ phải đóng bảo hiểm y tế bằng 1,5% lần tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Tuy nhiên, tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Đồng thời căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Như vậy, tiền đóng BHYT cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức sẽ phụ thuộc vào hệ số lương của cán bộ, công chức, viên chức. Khi tiền lương cơ sở chính thức tăng lên 1.800.000 đồng từ ngày 01/7/2023 thì mức đóng BHYT tối đa của nhóm đối tượng này sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 và điểm 1.3 khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì mức đóng BHYT của người lao động hoạt động không chuyên trách ở xã, phường bằng 1,5% mức lương cơ sở.

Theo đó, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ tăng từ 22.350 đồng/tháng lên thành 27.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên là bao nhiêu?

Căn cứ tại khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân phải đóng với BHYT thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng.

Như vậy, mức đóng BHYT mà học sinh, sinh viên phải đóng bằng 70% x 4,5% x mức lương cơ sở. Số tiền mà học sinh, sinh viên đóng BHYT tăng từ 46.935 đồng/tháng lên 56.700/tháng.

Mức đóng BHYT đối với hộ gia đình là bao nhiêu?

Đối với hộ gia đình:

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 18 và khoản 5 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 24, khoản 20 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020), mức đóng BHYT đối với hộ gia đình như sau:

Thành viên hộ gia đình Số tiền đóng BHYT Số tiền đóng BHYT khi tăng lương cơ sở
Người thứ nhất 4,5% mức lương cơ sở = 67.050 đồng/tháng Tăng từ 67.050 đồng/tháng lên thành 81.000 đồng/tháng
Người thứ hai 70% mức đóng của người thứ nhất = 46.935 đồng/tháng Tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng
Người thứ ba 60% mức đóng của người thứ nhất = 40.230 đồng/tháng Tăng từ 40.230 đồng/tháng lên thành 48.600 đồng/tháng
Người thứ tư 50% mức đóng của người thứ nhất = 33.525 đồng/tháng Tăng từ 33.525 đồng/tháng lên thành 40.500 đồng/tháng
Người thứ năm trở đi 40% mức đóng của người thứ nhất = 26.820 đồng/tháng Tăng từ 26.820 đồng/tháng lên thành 32.400 đồng/tháng

Đối với hộ nghèo, cận nghèo:

Theo khoản 10 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (được sửa đổi bởi khoản 23 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020) và điểm 4.1 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 19 và khoản 23 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020) những người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều tham gia BHYT thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng.

Theo đó, hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều phải đóng BHYT bằng 30% x 4,5% x mức lương cơ sở.

Như vậy, kể từ khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều sẽ tăng từ 20.115 đồng/tháng lên thành 24.300 đồng/tháng.

Đối với hộ nông – lâm – ngư nghiệp có mức sống trung bình:

Theo khoản 12 Điều 18 và điểm 4.3 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình phải đóng với BHYT bằng 70% x 4,5% x Mức lương cơ sở.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng thì mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tăng từ 46.935 đồng/tháng lên thành 56.700 đồng/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button